Sakspapirer til kommende

Autorisert Ringpersonells Forening

Stiftet 12. oktober 1990

Sakspapirer til årsmøte 2016

 

Årsmøte 2016 ble avholdt i forbindelse med NKKs utstilling i Kristiansand

Sted: Quality Hotel & Resort, Kristiansand. lørdag 12. Mars kl. 17.30

 

 

 

Innkalling til Årsmøte med valg 2016

 

Kjære medlem i ARF!

I forbindelse med NKKs utstilling i Kristiansand avholdes årsmøte i Autorisert Ringpersonells Forening.

Dato: Lørdag 12. mars kl. 17.30

Sted: Quality Hotel & Resort Kristiansand

 

Dagsorden

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av dagsorden

4. Fastsettelse av antall stemmeberettigede

5. Valg av 2 personer til tellekorps

6. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

7. Årsberetninger

8. Regnskap

9. Revisors beretning

10. Innkomne saker

11. Valg (Personer)

Ved fristen 6.2.2016 er det ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.

Vi oppfordrer alle til å skrive ut disse sakspapirene og ta med selv til møtet om man ønsker papirkopi. Saksliste og papirer vil bli vist på skjerm under møtet.

 

 

 

Valg

Valgkomitéens forslag på kandidater er følgende:

Leder 2 år: På valg Karine Harjo (2014) - gjenvalg

Nestleder 1 år: På valg Stine Foosnæs (2015) - gjenvalg

Styremedlem 2 år: På valg Rune André Sørli (2014) - gjenvalg

Styremedlem 2 år: Ikke på valg Cathrine Stephansen (tidligere Spikkerud) (2014)

Styremedlem 1 år: På valg Kristin Gustafson (ny 2016)

Varamedlem: 1 år: På valg Tor Stendal (2014) - gjenvalg

Varamedlem: 1 år: På valg Astrid-Merete L. Johansen (ny 2016)

Revisor: 1 år: På valg Guro Fossen Schlytter -gjenvalg

Vararevisor: 1 år: På valg Kari Lunde Riise (2015) - gjenvalg

 

Valgkomité:

Medlem 1/leder: 2 år: På valg - avventer svar fra valgkomitéen

Medlem 2: 2år På valg - avventer svar fra valgkomitéen

Medlem 3: 1 år: På valg - avventer svar fra valgkomitéen

Varamedlem: 1 år: På valg - avventer svar fra valgkomitéen

 

Stemmeseddel følger som eget vedlegg. Skriv denne ut og fyll dette ut. Legg stemmeseddel i en umerket konvolutt. Putt så denne konvolutten inn i en ny konvolutt, der du adresserer denne til: Katrine Harjo, Seljelundvegen 4, 9022 Krokelvdalen. På baksiden skriver du deg selv som avsender. Må være poststemplet senest 5.mars -16.

NB! Kun medlemmer som har betalt medlemsavgift for 2016, vil være stemmeberettiget. Gjelder forhåndsstemmer og oppmøte på årsmøtet.

 

Vedlegg:

1. Årsberetning 2015

2. Regnskap 2015/ Budsjett 2016

3. Revisors beretning 2015

4. Stemmeseddel

 

Vedlegg 1: Årsberetning 2015

STYRET

Styret i 2015 har hatt følgende sammensetning:

 

Leder: Katrine Harjo

Nestleder: Anne K. Laski – til 04.02.2016

Stine Foosnæs – fra 08.02.2016

Sekretær/styremedlem: Cathrine Stephansen

Kasserer/styremedlem: Rune Sørli

Styremedlem: Stine Foosnæs – til 08.02.2016

Vara: Tor Stendal

Vara: Eli Haller

 

Revisor: Guro Fossen Schlytter

Vararevisor:Kari Lunde Riise

 

Valgkomitè:

Medlem 1 Brit Gebhardt Pedersen (trakk seg i januar 2016)

Medlem 2 Mai-Liss Anderssen

Medlem 3 Astrid Merete Linnerud Johansen

Vara Kine Sletnes

 

 

Representant til RS: Eli Haller

 

 

 

Da nestleder valgte å trekke seg 4.februar 2016, ble styremedlem Stine Foosnæs konstituert inn som nestleder av ett enstemmig styre, den 8. februar 2016. Hun sitter i dette verv frem til årsmøtet, da det skal være valg på nestleder for en periode på 1 år.

Det har i perioden vært avholdt totalt 5 styremøter, samt saker har vært behandlet på e-post korrespondanse fortløpende (for raskere saksgang). Totalt ble det behandlet 20 saker i 2015.  I tillegg har vi gjort flere henvendelser til NKK på vegne av våre medlemmer. Disse har fått skriftlig svar tilbake på disse.

 

Det totale medlemstallet i pr. 31.12.2015 er på 105 medlemmer (mot 103 i 2014). 

 

Aktivitetsoversikt 2015:

 

ÅRSMØTE ARF

 

Årsmøtet ble avholdt lørdag 14.03.2015. Det var 11 stemmeberettigede tilstede (mot 3 i 2014)

REPRESENTANTSKAPSMØTE NKK (RS)

 

På RS 7.-8.11.2015 deltok Eli Haller

KURS/AKTIVITETER

Det ble avholdt 2 informasjonsmøter i forbindelse med NKKs utstillinger i Kristiansand og Bodø i 2015.

På Europavinneren på Lillestrøm hadde ARF vurdert å avholde medlemsmøte og gi ut informasjon angående utstillingene samme helg. Norsk Kennel Klub valgte selv å informere alle ringsekretærer hver morgen. Dermed ble møte i regi av ARF overflødig og dette utgikk. 

 

 

INNSPILL FRA ÅRSMØTET

 

Årsmøtet i 2015 ba ARF om å arbeide med flere saker. Dette har vi gjort og svar på disse er flettet inn.

 

* Autorisasjon av ringsekretærer. Bør folk stå på listen om de ikke har fungert på flere år? Listen NKK har er nokså utdatert.

Dette har vi purret på NKK flere ganger. Siste svar var at dette skulle NKK se på i starten av 2016.

* Forsikringsbeviset fra NKK. Forsikringsbeviset er gyldig for funksjon på alle terminfestede arrangementer. Det ble utdelt på NKKs seminar, og de som ikke var der, kan ta kontakt med NKK for å få.

Vi har gitt våre medlemmer beskjed om dette via facebooksiden vår og årsmøtereferatet i 2015

* Kontrakten til Europavinnerutstillingen: Det er reagert på at det er ensidig plikt til ringsekretæren om å betale om man blir syk og ikke får tak i legeattest. Hvis man ikke blir brukt fordi det ikke blir nok hunder vil man gjerne kunne melde på hunden sin.

NKK svarte at de ikke fant kontrakten urimelig og så ikke på dette som noe problem

* Oppfordret til at ARF bør ha en større pådriverrolle ift. samarbeid med NKK.

ARF har hatt jevn kontakt med NKK. Særlig saker våre medlemmer har fremmet, har vi ført videre for NKK. Når svar fra NKK har foreligget, har vi sendt dette til den/de som fremmet saken. ARF har også vært i dialog for å kunne få til ett samarbeid på NKKs utstillinger for å få avholdt informasjonsmøter og eventuelle medlemsmøter. Selv om NKK var positiv til dette i utgangspunktet, har det ikke blitt gjennomført på flere enn to utstillinger. ARF har bedt om at 1 styremedlem (på rullering) kan bli invitert på hver NKK utstilling, så lar det seg gjøre å avholde disse møtene. Ifølge NKK er det ett spørsmål om reiseutgifter, og dermed har ikke den ene personen i ARF blitt invitert. I forbindelse med årsmøtene i 2015 og 2016 ble flere av ARFs styremedlemmer inviterte, men det var fordi vi sa oss villige til at ARF dekker 1000,- i reiseutgifter pr. styremedlem, inntil 3 personer/3000,-

* Bør det graderes mer mht. honorar ift. skrivere. Kan godt jobbe med å få det gradert, men det er forskjell mellom klubber. Men vi vil ikke tilbake til at skriverne ikke får honorar.

NKK mener at det er opp til klubbene hvordan de vil honorere skriverne. Dette er ikke en sak for NKK.

* Fortsette med medlemsmøter eller i hvert fall samlinger.

Vi har gitt tilbakemelding til Kompetansegruppa for Ringsekretærer at vi ønsker flere slike samlinger, lik den i 2014, der alle ble invitert. Medlemsmøter ønsker vi å få til. Dessverre har vi ikke klart dette i 2015 og beklager dette. Infomøter arbeider vi med å få til ett system på og vil gjerne legge medlemsmøter til disse infomøtene. Så dette satser vi på å få til i 2016.

* Samme system som i Sverige: Jobbe for å få to ringsekretærer i hver ring som deler på oppgavene i ringen. Det er mulig at det kan føre til at de som ikke har fungert på en stund vil kunne fungere som skrivere. Men vil kunne bli dyrere for klubbene.

Dette har vi fremmet ønske om. Saken skulle sendes videre til hovedstyret og behandles der. Vi har p.t. ikke fått tilbakemelding på om dette er blitt gjort, eller hvilket svar som foreligger.

* Ønske om opplæringssystem av skrivere.

Vi tok kontakt med NKK og forhørte oss om mulighet for opplæringssystem for skrivere. Tilbakemeldingen vi fikk, var at NKK ser på samme system som Danmark har og at behov for skriver faller fra, da ringsekretær skal føre inn kritikken på pad/nettbrett. Dette antar ARF at det vil bli sendt ut en høring på til alle klubber, dersom systemet skal endres. ARF har denne saken på blokka og følger den opp, så snart NKK kommer med ytterligere informasjon om dette.

Vi kan legge til at CACIB-lister og oversikt over målingsraser, har vi hatt utallige henvendelser til NKK på, uten at vi har fått noen lise eller oversikt i retur. Men vi følger denne saken videre i 2016.

Vi har også hatt tett oppfølging av Kompetansegruppa for Ringsekretærer i 2015. Dette fordi nytt ringsekretærkompendium, nye eksamensoppgaver osv., ble kraftig forsinket. Vi har sett på problemstillingen med at flere ringsekretærkurs ble utsatte i 2015 som følge av dette og har forsøkt å være pådriver, da vi ønsker flere ringsekretærkurs velkommen på banen igjen, med nytt kompendium, nytt regelverk og nye eksamensoppgaver!

 

Styret i ARF ønsker å utarbeide en bedre handlingsplan for fremtiden. Vi satt pris på de arbeidsoppgaver som det avholdte årsmøtet i 2015 fremmet og håper at årsmøtet som avholdes i 2016 kan bli like inspirerende. For de som ikke har mulighet til å møte personlig, ønsker vi ros og ris fra dere også. Vi i styret i ARF er forberedt på å jobbe mer aktivt fremover, så vi tar imot henvendelser og oppfordringer på strak arm, slik enhver ringsekretær en kjent for å gjøre!

 

 

 

Styret, 11.02.2016

 

 

Katrine Harjo, leder Stine Foosnæs, konstituert nestleder

 

 

Rune Sørli, kasserer/styremedlem Cathrine Stephansen, sekretær/styremedlem

 

 

Tor Stendal, vara Eli Haller, vara

 

 

 

Vedlegg 2Regnskap 2015 og budsjett 2016

Vedlegg 3Revisors beretning

Vedlegg 4: Stemmeseddel

 

Se også:

Tidligere årsmøter

Ansvarlig for hjemmesiden er styret i ARF. Kontakt: aut.ringpersonell@klubb.nkk.no